CLICK HERE !

การผลิต

บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เป็นโรงงานแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ริเริ่มกระบวนการหมัก เราได้นำเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จากต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งต้นจากการเพาะเชื้อผ่านกระบวนการหมักจนกระทั่งได้ผงยาบริสุทธิ์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผลิตยาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแคปซูล ยาเม็ด ยาน้ำ ยาผง ยาแขวนตะกอน ยาฉีดและอื่นๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย และ Pharmaceutical and Medical Device Agency (PMDA) ของประเทษญี่ปุน่ ผนวกกับสายการผลิตอย่างครบวงจรในมาตรฐานเดียวกันทั้งเวชภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากวงการแพทย์และปศุสัตว์ทั่วโลก

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้การผลิตมีความจำเพาะและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

1) แผนกผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตตัวยาสำคัญในกลุ่มของยาปฏิชีวนะด้วยเทคโนโลยีการหมัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นเลิศของประเทศญี่ปุ่น

2) แผนกผลิตยาสำเร็จรูปสำหรับสัตว์

ผลิตยาสำหรับสัตว์และยาผสมอาหารสัตว์

3) แผนกผลิตยาสำเร็จรูป
ยาปราศจากเชื้อ
ผลิตยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดชนิดผงและชนิดเหลวด้วยวิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) รวมถึงชนิดที่ทำให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย (terminal sterilization)
ยาไม่ปราศจากเชื้อ
เทคโนโลยีของเราสามารถรองรับได้การผลิตได้หลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ และยาแขวนตะกอน
4) การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาได้ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ต้องได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญ

และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐาน GMP เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนออกจำหน่ายบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากทั้งสำนักงานคณะกรรมการรอาหารและยาของไทยและญี่ปุ่น โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้การดูแลของเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายควบคุมและ ประกันคุณภาพ

ซึ่งแยกเป็นอิสระจากฝ่ายผลิตอย่างชัดเจนด้วยสายผลิตที่ดีและครบวงจรในมาตรฐานเดียวกันทั้งเวชภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากวงการแพทย์และปศุสัตว์ ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

CLICK HERE !

ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาสำหรับมนุษย์

ธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่ยาปฏิชีวนะ ยารักษาโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร โดยการนำเข้าและการผลิตด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีสุดสำหรับการบริการด้านสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีของประชากรไทย

เราได้ทำการจำหน่ายยารักษาโรคจากการค้นคว้าวิจัย และยาสามัญในรูปแบบฉีดและยาสำหรับรับประทาน เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี และกำลังจะขยายธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น

เรากำลังพัฒนาธุรกิจให้เป็น “บริษัทยาวิจัยและยาสามัญ” ตามนโยบายของบริษัทเมจิ เซก้า ฟาร์มาซิวติคัล และในอนาคตอันใกล้ เราจะขยายธุรกิจไปสู่“สุขภาพและความงามสำหรับชีวิตประจำวัน” เพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

CLICK HERE !

ธุรกิจยาสำหรับสัตว์

พนักงานของเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี ซึ่งสามารถนำไปสู่ข้อปฎิบัติที่ดีสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมโรงเลี้ยงสัตว์และฟาร์มต่างๆ ในประเทศไทย

CLICK HERE !

ธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้ทำธุรกิจกับบริษัทยาข้ามชาติทั้งในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวันและประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการนำเข้าและส่งออกเวชภัณฑ์ยาที่ได้รับมาตรฐานไปยังประเทศเหล่านี้เป็นระยะเวลาหลายปี

เริ่มจากปีพ.ศ. 2558 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยประเทศไทยได้ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของภูมิภาค เหมาะกับการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และบริษัทได้มีแผนการขยายธุรกิจไปยังส่วนต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา เป็นค้น

ยิ่งไปกว่านั้น เรามีขีดความสามารถในการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาจากบริษัทข้ามชาติทั่วโลก โดยบริษัท ไทยเมจิฟารืมาซิวติคัล จำกัด จะเป็น “บริษัทยาที่วิจัยและยาสามัญ” สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทเมจิ เซก้า ฟาร์ม่า จำกัด

พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ
 1. ญี่ปุ่น
 2. จีน
 3. เกาหลีใต้
 4. ฮ่องกง
 5. ไต้หวัน
 6. เวียดนาม
 7. ฟิลิปปินส์
 8. มาเลเซีย
 1. สิงคโปร์
 2. อินโดนีเซีย
 3. เมียนมาร์
 4. อินเดีย
 5. สเปน
 6. ไอร์แลนด์
 7. เดนมาร์ก
 8. แคนาดา