ผู้บริหาร และพนักงาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคช่วยชาวใต้ประสบอุทกภัย

กิจกรรม

04 Jul 2017


เมื่อวัน 25 มกราคม 2560 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้ช่วยเหลือประชาชนชาวภาคใต้ที่เดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยมีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมสิ่งของรวมถึงเงินบริจาคจากสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย