กิจกรรม CSR เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

15 Oct 2021


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด ได้บริจาคถุงยังชีพจำนวน 290 ถุง แก่ ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดบึงบัว มูลนิธิเส้นด้ายและชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนวัดสุทธาโภชน์ และชุมชนวัดทิพพาวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา