เงื่อนไขและข้อตกลง

คำนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงขั้นพื้นฐานฉบับที่เขียนลงบนเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือเป็นการยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกประการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงขึ้นพื้นฐานข้อใดบนเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

สิทธิด้านทรัพย์สอนทางปัญญา

นอกจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นของบริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด และ/หรือเจ้าของลิขสิทธ์ของบริษัท

โดยคุณได้รับอนุญาติอย่างจำกัดให้เข้าชมเนื้อหาบนเว็บไซต์เท่านั้น

ข้อห้าม

คุณถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • เผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้บนสื่ออื่นๆ
  • ขาย ให้เช่าใบอณุญาต และ/หรือ กระทำการเชิงพาณิชย์กับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้
  • นำเสนอ และ/หรือ แสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในที่สาธารณะ
  • ใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางใดก็ตามที่จะเป็นบ่อนทำลายเว็บไซต์
  • ใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางใดก็ตามที่จะส่งผลต่อการเข้าใช้งานของผู้ใช้คนอื่นๆ
  • ใช้เว็บไซต์นี้โดยขัดแย้งกับกฏหมายและข้อกำหนด หรือใช้ในทางใดก้ตามที่จะส่งผลเสียต่อเว็บไซต์หรือส่งผลแก่บุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดๆ
  • ทำเหมืองข้อมูล (data mining), การเก็บเกี่ยวข้อมูล (data harvesting), การสกัดข้อมูล (data extracting) หรือกิจกรรมใดๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันบนเว็บไซต์นี้
  • ช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการโฆษณาหรือการตลาด
  • คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้ และบริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด สงวนสิทธ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ส่วนใดก็ได้และเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ชื่อ ID ของคุณ และรหัสของคุณ บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นความลับและคุณจะต้องรักษาไว้เป็นความลับเช่นกัน
เนื้อหาของคุณ

ในเงื่อนไขและข้อตกลงขั้นพื้นฐานฉบับนี้ “เนื้อหาของคุณ” หมายถึง เสียงบันทึกออดิโอ วีดีโอ ภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์นี้ โดยการแสดงข้อมูลเหล่านี้ ถือเป็นการอณุญาตให้บริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด มีสิทธิ์อนุญาตให้นำไปอนุญาตต่ออย่างเพิกถอนไม่ได้ทั่วโลกในการใช้ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ แปล และเผยแพร่ในสื่อใด ๆ ก็ได้ทุกชนิด

เนื้อหาบนเว็บไซต์จะต้องเป็นเนื้อหาของคุณเองซึ่งไม่ล่วงล้ำสิทธิของคณะบุคคลที่สามอื่นๆ บริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ก็ตามของคุณบนเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้นำเสนอ “ตามสภาพ” ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยบริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด ไม่ถือเป็นตัวแทนหรือผู้รับประกันใด ๆ ก็ตามในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ เนื้อหาใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าความรับผิดชอบนั้นจะอยู่ภายใต้สัญญาหรือไม่ก็ตาม บริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความรับผิดชอบทางอ้อมหรือความรับผิดชอบพิเศษซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงทำการชดใช้อย่างเต็มรูปแบบให้กับบริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด เพื่อให้บริษัทพ้นจากความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง ผลของการกระทำ ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะต้องรับผิดชอบ และ/หรือทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น

การแยกส่วนข้อตกลง

ถ้าหากพบว่าส่วนใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้มีความขัดแย้งกับข้อกฎหมาย ส่วนดังกล่าวจะต้องถูกลบออกโดยไม่ส่งผลกับส่วนอื่นๆในข้อตกลง

การแก้ไขข้อตกลง

บริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด สามารถแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร และคุณควรจะตรวจสอบข้อตกลงเหล่านี้เป็นประจำในการใช้เว็บไซต์นี้

การโอนสิทธิ์

บริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด สามารถที่จะโยกย้าย ถ่ายโอน และ ส่งต่อสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตที่จะโยกย้าย ถ่ายโอน และ ส่งต่อสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงนี้ได้

การตกลงอย่างสมบูรณ์

ข้อตกลงนี้ถือเป็นการตกลงอย่างสมบูรณ์ระหว่างคุณกับบริษัท Thai Meiji Pharmaceutical จำกัด เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ และถือว่ามีอำนาจใช้งานเหนือกว่าข้อตกลงและความเข้าใจอื่นใดก่อนหน้านี้

กฎหมายที่บังคับใช้ และ ขอบเขตอำนาจ

ข้อตกลงเหล่านี้ถูกบังคับใช้และตีความภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย และคุณต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจของรัฐและศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยในการที่จะยุติข้อขัดแย้งใด ๆ